De bouw ontwikkelt zich; nieuwe en duurzame productontwikkelingen, het aanpakken van de maatschappelijke en economische opgaven vanuit de bouwagenda en de digideal, en het managen van data die beschikbaar komt via allerlei tools.  Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor onze standaarden, werken wij met veel partijen samen. Allereerst met de bedrijven die zijn aangesloten bij de participerende branches. Daarnaast zijn andere nationale en internationale partijen van belang.

2BA

2BA is dé datapool voor installerend Nederland. Zij is door fabrikanten (FEDET), groothandel (ECEG & TGF), en installateurs (Techniek Nederland & ETIC & DGC) belast met het verzamelen, valideren en distribueren van product- en handelsgegevens in de installatiesector. 2BA ondersteunt ETIM volledig en de DICO Standaard wanneer het gaat om de product- en handelsdata. De transactieberichten worden door of binnen 2BA zelf niet gebruikt. 2BA werkt nauw samen met Ketenstandaard en met bijna alle softwarehuizen met standaardoplossingen voor de installatiebranche. www.2ba.nl

Sinds januari 2020 werken wij nauw samen met Aspectibus, de Academie voor Specificeren en trainingen in de B&U Sector, die invulling gaat geven aan de STABU-Cursussen. Uitgangspunt is dat door deze samenwerking het aantal cursisten sterk groeit, doordat Ketenstandaard – als onafhankelijke neutrale partij -toegang heeft tot de kanalen van belangrijke stakeholders. Ketenstandaard benadert doelgroepen om cursussen te positioneren samen met andere ontwikkelingen binnen haar activiteiten. In deze samenwerking versterken Ketenstandaard en Aspectibus elkaar zeker. www.aspectibus.nl

Het BIM Loket is een initiatief van kennisorganisaties buildingSMART chapter Benelux, CROW, Geonovum, Ketenstandaard Bouw en Techniek, SBRCurnet, en de Bouw Digitalisering Raad (BDR).

Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland en stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector, door het gebruik van open BIM-standaarden te promoten en bevorderen. www.bimloket.nl

De Bouw Informatie Raad is sinds 2006 actief om de koers voor digitalisering in de bouw vorm te geven. Als opvolger van stuurgroepen PAIS, VISI en COINS is een meer sectorbrede insteek gekozen. Met de opzet van de bouwagenda en de DigiDealGO is ook de rol van de BIR gewijzigd. In Januari 2020 is de BIR opgevolgd door de BDR (Bouw Digitaliserings Raad). Ketenstandaard was nauw betrokken bij de totstandkoming van de DigiGo en zet zich actief in om de digitalisering in de bouw-en installatiesector te versnellen.  www.bouwinformatieraad.nl

Met deze samenwerking willen we bereiken dat het voor ieder bouwproject in de bouw- en infrasector mogelijk is om de private eisen, de publieke eisen, de Bouwbesluitaspecten én de passende antwoorden daarop te vinden in de beoordelingsrichtlijnen (BRL), meteen in het bestek toe te passen.

BRIS: Bouw Regelgeving InformatieSystemen (www.bris.nl)

KOMO: KOMO is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) als in grond-, weg- en waterbouw (GWW). (www.komo.nl)

BNB: Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (www.bouwspecificatiedeskundigen.nl)

Met het gebruik van BIM wordt het onderling goed kunnen communiceren tussen bouwteamleden steeds belangrijker. buildingSMART Benelux (voorheen: International Alliance for Interoperability) werkt al jaren in internationaal verband samen om te komen tot goede afspraken op gebied van data uitwisseling bij gebruik van verschillende software in de bouwwereld.

De activiteiten richten zich vooral op het verder ontwikkelen en gebruiken van open uitwisselingstandaarden die noodzakelijk zijn bij digitale communicatieprocessen rond projecten op gebied van bouw en infrastructuur. Als lid van de Product Room Steering Committee is ook Ketenstandaard betrokken bij deze ontwikkelingen. www.buildingsmart.nl

CorpoNet is een netwerk op het gebied van Informatisering & Automatisering dat de corporatiesector ondersteunt bij haar uitdagingen: zowel technologisch, als innovatief en duurzaam. Vanuit CorpoNet werkt Ketenstandaard samen met VERA (Architectuurteam) om de onderhoudsmodellen beter op elkaar af te stemmen. www.corponet.nl

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie met uitgebreide expertise op het gebied van aanbesteden, contracteren en andere bouwprocessen. CROW is vooral actief op het gebied van de infra en beschikt over kennis die gebruikt wordt binnen de B&U-sector. Daarnaast is CROW een ervaren opleider. Jaarlijks leidt CROW circa 5.000 professionals op via openbare en incompany cursussen.  CROW is ook lid van de PG01 projectgroepwww.crow.nl

Ketenstandaard werkt nauw samen met Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Zo is ook de website www.restauratiebestek.nl  tot stand gekomen.  Samen zorgen we voor regelmatige updates van het Restauratiebestek.

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU 2. Dankzij de koppeling met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen kan een adequaat projectbestek worden opgesteld. De website bevat onder meer een voorbeeld van het Restauratiebestek (het restaureren van historisch gevelmetselwerk, URL 4003 en -voegwerk, URL 4006). Ook bevat de site voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder in diverse situaties, zoals historisch timmerwerk (URL 4001). Bij de voorbeelden zijn ook de te gebruiken uitvoeringsrichtlijnen en bestekposten vermeld.

www.stichtingerm.nl

FBS is het platform voor digitale data uitwisselingen in de bouw. Ze wijst de weg in het landschap van bestekteksten, artikeldata, kwaliteit-normeringen en milieukeurmerken. Ze deelt haar kennis en behartigt de belangen van fabrikanten waar nodig. Ketenstandaard is bijzonder lid van het platform.  www.fbs-index.nl

GS1 Nederland is een onafhankelijke not-for-profit organisatie met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en het beheer van internationale standaarden voor de identificatie (GS1 Barcodes) en in het vastleggen en delen van gegevens (GS1 Datapool en GS1 EDI). Samen met supermarkten, bouwmarkten, ziekenhuizen, kledingwinkels, leveranciers en logistiek dienstverleners werkt GS1 Nederland aan een efficiënte en betrouwbare keten. www.gs1.nl

Het Instituut voor Bouwrecht is lid van PG01 en biedt de juridische context voor de specificatiesystematiek.  www.ibr.nl

KiKCampus is hét kennis- en implementatieplatform voor kwaliteitsborging.

Ze bieden raad en daad bij het voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving en bieden zowel technisch-inhoudelijke ondersteuning als organisatorische support.

Ketenstandaard draagt bij aan de digitale inbedding van de bij de nieuwe kwaliteitsborging horende standaarden,  werkmethodes en systematieken.  www.kikcampus.nl

Ketenstandaard heeft een samenwerkingsovereenkomst met NBD (BIM media, voorheen SDU uitgevers). Daardoor bestaat de mogelijkheid STABU-productspecificaties te koppelen aan een productpresentatie op www.nbdonline.nl.

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf zijn de tabellen voor gebouwen en gebouwtypen uitgewerkt. Deze vormen nu de basis om functioneel te specificeren. Ook leveren wij het referentiebestek voor het Rijksvastgoedbedrijf, wat als onderlegger wordt gebruikt bij werken voor het RVB.  www.rijksvastgoedbedrijf.nl

TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. De vereniging vormt een knooppunt, wij maken de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen. Aangesloten zijn specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten. Ook Ketenstandaard is actief lid van dit platform.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Bel mij terug

    Word ook deelnemer

    Aanmelden

    Word lid van onze community

    Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Installatie

    Ga naar LinkedIn