Update Online Catalogus 2023-01

14 / 03 / 2023

Een update van de STABU2 Catalogus gebeurt automatisch in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of te installeren.

De update van maart 2023 omvat:

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


INTRODUCTIE HOOFDSTUK 02: VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV-GC

Het nieuwe Hoofdstuk 02 “Voor het werk geldende voorwaarden UAV-GC 2005” wordt ingericht voor onderdelen die betrekking hebben op de UAV-GC 2005. In de KIS Systematiek zal het in de toekomst mogelijk worden om, naast het bestek, een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC op te stellen. Zie voor de huidige werkwijze de toelichting zoals opgenomen bij punt 3.Hoofdstuk 02 bevat vanaf nu twee onderdelen:

  • In Paragraaf 02.01 zijn artikelen en bepalingen van de Model Basisovereenkomst, behorende bij de UAV-GC 2005 opgenomen. Hiermee kan eenvoudig een MBO opgesteld worden. 
  • In Paragraaf 02.02 is ruimte gereserveerd voor de Annexen zoals deze bij een Vraagspecificatie gevoegd kunnen worden. Op een later tijdstip zullen model Annexen worden toegevoegd aangezien dit nog onderzoek en afstemming met de markt vereist.

Het is belangrijk om te vermelden dat hoofdstuk 01 en 02 nooit samen gebruikt worden.


HOOFDSTUK 06 BOUWWERKBESCHEIDEN

Vraagspecificatie: Ontwerp-, Oplossings- en Uitwerkingsconcept

Binnen een vraagspecificatie specificeert u het ontwerp van globaal naar gedetailleerd met een opeenvolging van eisenspecificaties. Eisenspecificaties zijn voor de KIS Systematiek methodisch gekoppeld aan drie prestatieconcepten en aan zes herkenbare bouwniveaus. U ziet de zes bouwniveaus symbolisch aangegeven. Elk bouwniveau is een type en zal gespecialiseerd zijn in subtypes zoals die voorkomen onder de rubrieken van de kortteksten.

De bouwniveaus zijn ingedeeld in 3×2, in vraagspecificatie en aanbodspecificatie. Eén vraagspecificatie kan leiden tot meerdere aanbodspecificaties van gedetailleerder niveau. Een aanbodspecificatie kan zelf weer aanleiding zijn tot meerdere vraagspecificaties enzovoorts.

Uitwerkingsconcept

Van onderaf gezien bevatten de laatste twee bouwniveaus de meest gedetailleerde specificaties. Dit “Uitwerkingsconcept” omvat de gekende STABU-werksoorten met de binnenkort beschikbare Systeemomschrijvingen in par. XX.11.20 in de meeste hoofdstukken. Deze zijn bedoeld om uit te werken met (5) prestatie- en (6) beschrijvende eisen, vóórdat u de werkbeschrijvingen technisch uitwerkt in de overige paragrafen per hoofdstuk.

Ontwerpconcept

De andere vier specificaties staan in het aangepaste Hoofdstuk 06. Het “Ontwerpconcept” omvat (1) klant- en kadereisen en (2) gebruikseisen over het gebouw en ruimten en afsprakendocumenten zoals het Consumentendossier NPR 8092 en het materialenpaspoort. Uiteraard hoort de keuze voor een contractvorm (nieuw Hoofdstuk 02) ook tot deze afspraken. Voor het dossier is een verzamelfunctie voorzien voor het verzamelen van ’bijkomende zaken’ die in de hoofdstukken kunnen worden gespecificeerd, zoals bijvoorbeeld: werkbescheiden, revisiebescheiden, monsters, garantie en stelposten.  


Oplossingsconcept

Het tussenniveau “Oplossingsconcept” omvat (3) gebouwstructuren en installatieconcepten en (4) componenten. Deze zijn bedoeld om uit te werken met (3) functies en (4) functionele eisen.   
 

Vraagspecificatie

De totale vraagspecificatie omvat alle stappen 1 t/m 6. De nummers geven weliswaar de volgorde van uitwerken aan, maar u kunt stappen overslaan. Of u kunt vraagspecificaties verbinden (met Bouwdelen) aan een aanbodspecificatie van een ander niveau. De bedoeling is dat u de eisen vastlegt om deze later te kunnen controleren.

Nadat de stappen 1 t/m 6 zijn gevolgd, volgt er gewoonlijk een beslissing over de aard en vorm van ontwerp. Daarna kan de technische uitwerking met de gekende STABU-besteksystematiek plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor de bestekfase of op een andere wijze afgesproken.

Uiteraard is het gebruik van vraag- en aanbodspecificaties eerder gekoppeld aan de contractvormen van de UAV-GC dan aan die van de UAV.
Wij vragen u hiermee aan de slag te gaan en een gevoel te krijgen bij het specificeren. Een en ander is nog niet compleet beschikbaar. Wij horen bijzonder graag uw bevindingen.

Samenhang vraagspecificatie en bestek

Delen