Update Online Catalogus 2022-03

30 / 08 / 2022

Een update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van september 2022 omvat:

Verantwoording
De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

Volgende update 2022-04
De volgende update van december 2022 zal ten minste bevatten:

 • kleinere aanpassingen in het bouwkundig en werktuigbouwkundig deel;
 • stand van zaken rond het “Project Consumentendossier’

Documenten in paragraaf 13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING, paragraaf 16 INREGELING EN INBEDRIJFSTELLING en Paragraaf 18 GARANTIES

Kortteksten over in de STABU systematiek aangewezen documenten zijn vanaf update september 2022 te vinden in één van de vaste paragrafen 12 t/m 18 van alle hoofdstukken:

 • Paragraaf 12: WERKBESCHEIDEN (maart 2022-1)
 • Paragraaf 13: BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING (september 2022-3)
  Paragraaf 14: MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN (juni 2022-2)
 • Paragraaf 15: INSTRUCTIE/OPLEIDING (juni 2022-2)
 • Paragraaf 16: INREGELING EN INBEDRIJFSTELLING (september 2022-3)
 • Paragraaf 17: REVISIEBESCHEIDEN (juni 2022-2)
 • Paragraaf 18: GARANTIES (september 2022-3)

Meer precies per korttekst gerangschikt, gaat dit over de volgende soorten documenten:

 • xx.12.10 TEKENINGEN
 • xx.12.20 BEREKENINGEN
 • xx.12.30 WERKPLANNEN
 • xx.13.10 BEPROEVING
 • xx.13.20 CONTROLE
 • xx.13.30 INSPECTIE
 • xx.13.40 KEURING
 • xx.13.50 METING
 • xx.13.60 OPNEMING
 • xx.14.10 MONSTERS
 • xx.14.20 PROEFOPSTELLINGEN
 • xx.14.30 PROEFVLAKKEN
 • xx.14.40 MONSTERNAMES
 • xx.15.10 INSTRUCTIE/OPLEIDING
 • xx.16.10 INREGELING
 • xx.16.20 INBEDRIJFSTELLING
 • xx.16.30 RAPPORTEN (in verband met ERM rapporten)
 • xx.16.31 VERSLAGEN (in verband met ERM verslagen)
 • xx.17.10 REVISIETEKENINGEN
 • xx.17.20 REVISIEGEGEVENS
 • xx.17.30 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN/-PLAN (34.15.21 is voorlopige plaats)
 • xx.17.40 BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
 • xx.18.10 GARANTIE
 • xx.18.20 VERZEKERDE GARANTIE

Elke korttekst in deze paragrafen bestaat uit één of meerdere rubrieken met R-specificaties over het onderwerp. Procedures over aantal, verstrekkingsvorm en tijdstip zijn geïntegreerd in deze specificaties.
Sinds maart aangemaakte nieuwe kortteksttitels zijn of worden voorzien van een hoofdstuknaam. De daarvoor al bestaande korttekst titels worden bij de update voorzien van de hoofdstuknaam.

Op deze manier ontstaat een  ‘horizontale’ afstemming tussen alle paragrafen die twee doelen heeft:

 • de structuur van de STABU-systematiek verbeteren.
 • de mogelijkheid scheppen deze documenten te verzamelen voor een dossier.

De verzamelmogelijkheid van documenten in een dossier ontstaat bij een heruitgave van een dan aangepast Hoofdstuk 06. Deze wordt naar verwachting aangeboden met de ontwikkeling van een nieuw Hoofdstuk 02. Aanvullingen en afwijkingen op en invullingen van de UAV-GC, aan het begin van 2023. Zie dit eerder verschenen artikel.
De komende maanden wordt hard gewerkt aan deze uitbreidingen. In de volgende STABU update(december 2022) informeren we u hier verder over. Daarna starten we met een proefperiode.

Ook Aanvullende Technische Bepalingen (ATB’s) zullen verplaatst zijn of binnenkort worden verplaatst.
De structuur van de ATB’s blijft bestaan om vrije teksten te plaatsen in aanvulling op de Standaard Technische Bepalingen (STB’s) zoals die in de STABU Standaard zijn opgenomen.

Geleidelijk op non-actief zetten van rubrieken met documenten     

In alle overige kortteksten en ATB’s (dus behalve paragrafen 12 t/m 18) zullen rubrieken en bepalingen met documenten en procedures zonder nadere aankondiging vervallen nog vóór de volgende december-update.
Bestaande teksten zijn ook daarna nog in te lezen, maar niet meer te bewerken.. Het is namelijk de expliciete bedoeling dat uiteindelijk alle documenten in paragrafen 12 t/m 18 worden beschreven.

Deze verplaatsing is uitgebreid besproken met de gebruikersgroep en toegelicht in voorgaande nieuwsbrieven.


KOMO beoordelingsrichtlijnen en MKI-waarden in specificaties van geprefabriceerde betonproducten, over milieuduurzaamheid

Er zijn twee KOMO beoordelingsrichtlijnen over geprefabriceerde betonproducten met deze update ter beschikking gekomen in de STABU-database:

KOMO-BRL 2340 Betonmetselstenen.
KOMO-BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton (in de STABU-database zijn dit de specificaties van kanaalvloerplaten en breedplaten).

Beide specificaties over geprefabriceerde betonproducten zijn de eerste specificaties die ook aangevuld zijn met een milieukengetal, de MKI-waarde. Zie voor het besluit hierover dit nieuwsbericht.
Een MKI-waarde is één van de milieu(effect)kenmerken die geleidelijk worden toegevoegd aan de STABU-database. De milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in euro’s. Zie dit artikel (uit 2019) voor een toelichting, het belang en het gebruik van deze methode. De daarin genoemde ingangsdatum van de omgevingswet met verplichting voor een milieu-effectberekening van de bouwwerkzaamheden is inmiddels 1 januari 2023 geworden.

Milieukenmerken en formeel kader:

Het Bouwbesluit wijst de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken” aan (in Hoofdstuk 5, Artikel 5.9 Duurzaam bouwen). In dit artikel leest u dat deze berekeningsmethode is gebaseerd op de norm  NEN-EN 15804 ‘ Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten’. Lees vooral ook de samenvatting die verwijst naar het begrip ‘levenscyclus’ en de Nationale Milieudatabase (NMD).

Levenscyclus

De NEN-EN 15804 verwijst voor het begrip ‘levenscyclus’ door naar de hiervoor internationaal aanvaarde methode volgens de NEN-EN-ISO 14040 ‘Life Cycle Assessment’ (LCA). Een formeel milieueffect kenmerk is dus uiteindelijk altijd gerelateerd aan één of meerdere ‘levensfasen’ofwel LCA-fase(n).
Het Bouwbesluit is op dit punt niet altijd even uitgesproken. Dat komt doordat de internationale uitwerking van duurzaamheidskenmerken nog altijd niet geharmoniseerd is, en het Bouwbesluit volgt die uitwerking.

Duurzaamheidskenmerken

Milieuduurzaamheid verwijst naar het uitwerken van het zevende essentiële kenmerk, in het kader van de CPR-verordening (de Bouwproductenrichtlijn 305/2011) én voor bouwwerken als fundamentele eisen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Deze zeven fundamentele eisen gaan over:

 1. mechanische weerstand en stabiliteit
 2. brandveiligheid
 3. hygiëne, gezondheid en milieu
 4. veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
 5. bescherming tegen geluidshinder
 6. energiebesparing en warmtebehoud
 7. duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor producten in de STABU database zijn de uitwerkingen van de essentiële kenmerken als eerste blokje kenmerken beschikbaar, daar waar het product in de titel genormeerd is en voorzien moet zijn van een CE-verklaring. Een essentieel kenmerk kan uitgewerkt zijn in meerdere productkenmerken of meerdere eisen.

Duurzaamheidskenmerken zijn nog niet formeel opgenomen in de geharmoniseerde normen omdat het CPR-stelsel onder andere hierop is gestuit. Ze worden in de STABU database wel alvast onder dit eerste blokje met essentiële kenmerken opgenomen, daarvan gescheiden met een regel “vrije tekst”.


KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL)

De volgende acht KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen maanden beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig deel:

 • KOMO-BRL 2340 Betonmetselstenen
 • KOMO-BRL 0203 Vloerelementen (de specificaties waarin BRL 2340 en BRL 0203 kunnen worden voorgeschreven komen ook ter sprake in een ander artikel over milieudata in deze nieuwsbrief)
 • KOMO-BRL 0809 Afdichtingsprofielen voor gevelelementen
 • KOMO-BRL 1905 Mortels voor metselwerk
 • KOMO-BRL 2360 Straatbaksteen
 • KOMO-BRL 2339 Lijmen voor dragende toepassingen
 • KOMO-BRL 4705 Betonnen dakpannen en hulpstukken
 • KOMO-BRL 5010 Keramische dakpan

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?