Update Online Catalogus 2022-02

03 / 06 / 2022

Aanpassingen en aanvullingen in paragrafen 14, 15 en 17 (Monsters, Proefopstellingen en Proefvlakken; Instructie/Opleiding; Revisiebescheiden) in alle Hoofdstukken; aanpassingen in het bouwkundig deel; aanpassingen in het werktuigbouwkundig deel.

Een update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van juni 2022 omvat:

Verantwoording
De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

Volgende update 2022-03
De volgende update van september 2022 zal ten minste bevatten:

  • het laatste deel van de voorgenomen wijzigingen in paragrafen 13, 16 en 18;
  • kleinere aanpassingen bouwkundig en werktuigbouwkundig deel;
  • stand van zaken rond het “Project Consumentendossier” 

Paragraaf 14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN Paragraaf 15 INSTRUCTIE/OPLEIDING en Paragraaf 17 REVISIEBESCHEIDEN:

Na de aanpassingen aan paragraaf 12 binnen alle hoofdstukken met werkbeschrijvingen in de vorige uitgave, zijn in deze uitgave de paragrafen 14, 15 en 17 aan de beurt. Deze volgen qua opbouw de kortteksten in paragraaf 12 en hebben in ieder hoofdstuk dezelfde plek en dezelfde opbouw gekregen. Deze paragrafen hebben werking op hoofdstukniveau.

Aanpassingen huidige systematiek

Alle concepten in paragraaf 14, 15 en 17 zijn inhoudelijk doorgelopen, aangepast en toegevoegd en hebben nu in de hele systematiek dezelfde opbouw.

In iedere paragraaf 14 zijn nu de kortteksten xx.14.10 Monsters, xx.14.20 Proefopstellingen en xx.14.30 Proefvlakken beschikbaar en is in ieder hoofdstuk de nieuwe korttekst XX.14.40 Monstername toegevoegd, als gevolg van de ERM bepalingen en met het oog op circulariteit. Deze kunnen op termijn worden uitgebreid. In de installatiehoofdstukken stonden monsters en proefopstelling voorheen in omgekeerde volgorde, dit is gelijkgetrokken.

In iedere paragraaf 15 is de korttekst xx.15.10 Instructie/Opleiding beschikbaar, nu aangevuld met kenmerken.

In iedere paragraaf 17 zijn nu de kortteksten xx.17.10 Revisietekening, xx.17.20 Revisiegegevens, xx.17.30 Onderhoudsvoorschriften en xx.17.40 Bedieningsvoorschriften beschikbaar. Bij hoofdstuk 68 t/m 84 zijn hier aanvullend XX.17.30 Leveringsverklaring onderdelen en programmatuur t.b.v. onderhoud en XX.17.40 Groepenverklaring, Elektrische verdeling aan toegevoegd.

In sommige hoofdstukken zullen de kortteksten in de praktijk niet van toepassing zijn door de aard van het in dat hoofdstuk gespecificeerde werk (bv. proefopstelling funderingspalen of bedieningsvoorschrift metselwerk)), maar voor de eenduidigheid is ervoor gekozen in alle hoofdstukken alle bovenstaande kortteksten op te nemen.

Eenduidiger specificeren

Door deze omvangrijke aanpassing en aanvulling is het nu mogelijk om eenduidig per hoofdstuk deze onderdelen te specificeren. Ze hebben nu een eenduidige plek en zullen op andere plaatsen in de systematiek per 1 september 2022 vervallen.

  • In XX.00.33 zijn in de installatiehoofdstukken (14 en 50 t/m 84) de bepalingen A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE en A223102.001.c01 BEDIENINGSINSTRUCTIE opgenomen. In hoofdstukken 68 t/m 84 staan dezelfde bepalingen ook opgenomen onder XX.00.40. Deze vervallen per 1 september 2022 nu ze zijn opgenomen als R-specificatie in XX.15.10.
  • In de paragrafen XX.00.32 zijn in de installatiehoofdstukken en terrein (14, 15, 17 en 50 t/m 84) en in 21.00.50 de bepalingen A223001.000.a01 REVISIETEKENINGEN, A223001.001.a01 REVISIEGEGEVENS en A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN opgenomen. In hoofdstuk 14 en 82 staan ook nog de bepalingen A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN en A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN aanwezig. Deze vervallen per 1 september 2022 nu ze zijn opgenomen als R-specificatie in XX.17.
  • In de hoofdstukken 68 t/m 84 zijn bepalingen A223111 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING en A223102 LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD aanwezig. Deze vervallen per 1 september 2022 nu ze zijn opgenomen als R-specificatie in XX.17

Daarnaast zijn ook nog specifieke onderleggers in deze paragrafen aanwezig

  • 11 x revisieteken(en), 14 x revisiegegevens en 1 x revisiebescheiden) Deze zullen allemaal vervallen per 1 september 2022 nu ze als R-specificaties in XX.17.10 en XX.17.20 zijn opgenomen.
  • Onderhoudsvoorschriften A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT en A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT zijn nu nog te vinden onder hoofdstukken 34.15.20, 61.00.33, 82.00.33 en 84.00.33. Deze vervallen nu ze opgenomen zijn in de R-specificatie in XX.17.30.
  • Bedieningsvoorschriften A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT zijn nu nog te vinden onder de XX.00.33 bepalingen in de installatie hoofdstukken (14, 50 t/m 84). In hoofdstukken 68 t/m 84 staat bepaling A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT ook opgenomen onder XX.00.40. Deze vervallen nu ze opgenomen zijn in de R-specificatie in XX.17.40.
  • De A22xxxx specificaties die bij een deel van de bouwstofspecificaties nog aanwezig zijn zullen ook op inactief worden gezet en per 1 september 2022 vervallen. Op die manier wordt de systematiek duidelijker en ontstaat er meer ruimte in de korttekst. Ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen is deze scheiding van de bouwstoffen belangrijk.

Maximale vrijheid

Elk beschikbaar concept in paragraaf 14, 15 en 17 komt uit de R-groep (Resultaat) en is aangepast of uitgebreid. De volgorde van kenmerken binnen alle concepten is gelijkgetrokken en alle kenmerken zijn nu keuzeteksten zodat de gebruiker maximale vrijheid heeft bij het specificeren. Het betekent dat deze concepten bij updaten van uw bestek gecontroleerd zullen moeten worden. De te vervallen concepten zoals hierboven aangegeven zullen opnieuw opgezet moeten worden. Deze zijn per 1 september 2022 niet meer beschikbaar!

Procedures

Bij de revisiebescheiden bevat ieder concept behalve ruimte voor het noteren van gegevens nu ook de procedures (aantal, verstrekkingsvorm, tijdstip van verstrekking). Wanneer u bij alle concepten dezelfde procedures wenst, kunt u ook gebruik maken van de algemene paragraaf 01.05.10 bepalingen 5 en 6. Procedures in 01.05.10 gelden voor alle hoofdstukken in het bestekboek, tenzij hier in de hoofdstukken onder paragraaf 12 afwijkende procedures zijn opgenomen. Specifiek gaat immers voor algemeen. Hier is het uiteraard ook mogelijk om zelf groepen hoofdstukken te specificeren met ieder hun eigen specifieke procedures.

Dit jaar zal ook 01.05 onder handen worden genomen en zullen ontwerpbescheiden, werkbescheiden en revisiebescheiden ieder hun eigen artikel met bepalingen krijgen.


KOMO OSF geïntegreerd in STABU Database

De KOMO-Beoordelingsrichtlijnen zijn vanaf nu geïntegreerd in de online STABU-database. Daarom is de separate KOMO-OSF catalogus vanaf 1 juli niet meer beschikbaar.


Aanpassingen in het Bouwkundig deel

Schanskorf en paneelbekleding

Voor het leveren en aanbrengen van een schanskorf(matras) is een korttekst 17.52.41 in Hoofdstuk 17 TERREININRICHTING aangemaakt.

Voor het leveren en aanbrengen van een paneelbekleding met houten (samengestelde) panelen is een korttekst 31.31.72 in Hoofdstuk 31 SYSTEEMBEKLEDINGEN aangemaakt

Aanpassingen ERM-Uitvoeringsrichtlijnen voor na-isolatie

Gewijzigde aanduidingen van na-isolatieconcepten in nieuwe versies van enkele ERM uitvoeringsrichtlijnen hebben geleid tot gewijzigde kortteksttitels, gewijzigde R-rubriekstitels en gewijzigde specificatietitels van kortteksten in Paragraaf 37.26 AANBRENGEN NA-ISOLATIE. De Resultaatspecificaties zelf zijn inhoudelijk ongewijzigd gebleven. Heeft u deze kortteksten eerder toegepast in uw bestekboek, dan heeft dit even aandacht nodig, omdat de wijzigingen niet direct opvallen. Zie in detail hiervoor de verantwoording.
Het betreft uitvoeringsrichtlijnen ERM-URL 4004 Riet, ERM-URL 4010 Historisch leidak, ERM-URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten en ERM URL 4014 Historisch pannendak. U vindt in de verantwoording welke kortteksten precies zijn aangepast.


Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?