Update Online Catalogus 2021-07

31 / 08 / 2021

De maandelijkse update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van augustus 2021 omvat:

 • nieuwe versies van B-concepten in verband met KOMO-BRL’en.
 • wijzigingen in kenmerken, doorwerkend in de gehele database.
 • wijzigingen in bestaande R-concepten Werktuigbouwkundige Hoofdstukken.
   

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

De volgende database-update is eind september 2021.


KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL)

De volgende 11 KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen maanden beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig deel:

Op specificatieniveau:


BRL 0803 Houten buitendeuren
BRL 1106 OSB oriented strand board
BRL 1009 Gipskartonplaat
BRL 1102 Gipsvezelplaat
BRL 1105 Cementgebonden houtspaanplaat
BRL 1511-2 Baanvormige dakbedekkingssystemen – dakbanen obv bitumen
BRL 1511-3 Baanvormige dakbedekkingssystemen – dakbanen obv gewapende kunststof/bitumen compounds
BRL 1511-4 Baanvormige dakbedekkingssystemen – kunststof en rubber dakbanen
BRL 1705 Triplex
BRL 5212-1 Zinken en/of koperen dak-, gevel- en gootconstructies
BRL 5212-2 Loden dak-, gevel- en gootconstructies
(BRL 5212-3 Zinken, koperen en loden dak, gevel en gootconstructies op monumenten) is nog niet uitgegeven

Op regelniveau (verwijzend):


BRL 3104 Hang- en sluitwerk (regelniveau, in relatie met BRL 2701, 0801 en 0803)
BRL 2202 Isolerend dubbelglas (in relatie met BRL 0801 en 0803)
BRL 2207 en BRL 3105 Isolerend dubbelglas (in relatie met BRL 0801 en BRL 0803) Alle 34 varianten voor baanvormige dakbedekkingssystemen in groepen B235420, B235330 en B235330 zijn tegelijk met de inpassing van de BRL 1511 inhoudelijk horizontaal/qua opbouw op elkaar afgestemd. Het is erg waarschijnlijk dat u uw specificaties op basis van deze concepten opnieuw zult moeten opzetten.


Keuzetekst

Een KOMO-Beoordelingsrichtlijn wordt van toepassing verklaard door het aanzetten van één Keuzetekst op de eerste regel van de specificatie. Weer andere richtlijnen kunnen van toepassing zijn op regelniveau. Dat is vooral het geval als de hoofd-Beoordelingsrichtlijn zelf verwijst naar andere richtlijnen. Op regelniveau zijn er toelichtende Opmerkingen over de in te vullen waarden, die te maken hebben met de grenswaarden zoals genoemd in de hoofd-Beoordelingsrichtlijn. Verder zijn weblinks op regelniveau aangebracht, de beschikbaarheid daarvan verschilt per softwarehuis. U kunt ook zelf de laatste versie van de BRL opzoeken.

De komende maanden komen opnieuw KOMO-beoordelingsrichtlijnen in de STABU2-systematiek ter beschikking.


Wijzigingen in kenmerken, doorwerkend in gehele database

Aanpassingen in kenmerken werken altijd door in de gehele database, echter nog zonder versieophoging. Ook in al langer bestaande concepten en specificaties (FPS’en) zijn nu dergelijke wijzigingen doorgevoerd, meestal als aanleiding van opmerkingen van gebruikers.


Wijzigingen

Er zijn in juli/augustus 2021 een aantal van deze wijzigingen doorgevoerd. Aanpassing komen voor in de naamstelling, symbool of eenheid van het kenmerk:

 • Wijze van verwijzing naar (bijlagen uit) de STABU-Standaard;
  • Hier is consequent gekozen voor de opzet (STABU standaard, hoofdstuk xx, bijlage xx) tussen haakjes.
 • Kenmerken over de warmtegeleidingscoëfficiënt lambda, warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde en , warmteweerstandscoëfficiënt R-waarde;
  • Deze zijn doorgelopen. Er is gecontroleerd op juist gebruik van symbolen en eenheden.
  • Wanneer er sprake is van toegevoegde symbolen en eenheden is er ook consequent gekeken naar de benaming overeenkomstig onderstaande:
   • Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) in W/(m·K);
   • Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) in W/(m²·K);
   • Warmteweerstandscoëfficiënt (R) in m².K/W.
  • Bij kenmerken met normverwijzing staat uiteraard ook dezelfde symbolen en eenheden benoemd.
 • Milieuklasse en sterkteklasse beton;
  • Alle normverwijzingen zijn hier doorgelopen en consequent aangepast in de kenmerken.
  • In de database zijn alle sterkte- en milieuklassen nagelopen en deze hebben nu allemaal dezelfde notatiewijze te weten: (NEN-EN 206+NEN 8005).
 • Spelling: ‘locatie’ in plaats van ‘lokatie’, overal doorgevoerd in de kenmerken.
 • In alle kenmerken wordt consequent ‘overeenkomstig’ in plaats van ‘volgens’ gebruikt.
 • Technische normvoorschriften in kenmerken worden nagelopen en staan altijd tussen haakjes. In een enkel geval waar dit een slecht leesbare uitkomst tot gevolg heeft zal een uitzondering worden gemaakt (voorbeeld: overeenkomstig Waterwerkbladen; hier zijn de haakjes om Waterwerkbladen niet toegepast).
 • Kenmerken worden nagelopen op correcte definities uit de STABU Standaard 2019 (voorbeeld: ‘Verwijderen van obstakel’ is aangepast naar ‘Verwijderen obstakels’).            

Kritische specificaties

Deze augustus-update is weliswaar qua aantal vernieuwde concepten niet zo omvangrijk, maar een aantal niet zo opvallende wijzigingen in concepten en kenmerken vragen daarentegen uw aandacht.

Heeft u kritische specificaties toegepast in uw bestekboek waarin deze kenmerken voorkomen, dan vraagt dit van u een beoordeling van de situatie. De kenmerken kunnen iets afwijken in het onderliggende concept met gelijke versie in de database. In het algemeen zal dit niet direct nodig zijn maar bij kritische specificaties adviseren wij u dat u deze specificaties vervangt door de onderliggende concepten te verversen uit de database. Het is namelijk mogelijk dat dit bij uitwisseling tot misverstanden leidt.


Wijzigingen in bestaande R-concepten in Werktuigbouwkundige Hoofdstukken

De wijzigingen hebben betrekking op groep R500110 LOSNEEMBARE VERBINDINGEN, R500120 VASTE VERBINDINGEN EN R51100 AANLEG STEENACHTIGE BUISLEIDING. Twee concepten zijn vervallen. Enkele titels zijn aangepast. Een enkel groepsnummer is aangepast. De wijzigingen bestaan uit nieuwe versies waarbij de inhoud van deze bestaande concepten is aangepast. Deze groepsnummers komen voor in 18 kortteksten verspreid over Hoofdstukken 14, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 61 en 62.

Delen