KOMO Beoordelings-richtlijnen (BRL)

26 / 05 / 2021

De volgende KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen maanden beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig deel.

De volgende KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen maanden beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig deel:

Op specificatieniveau:
BRL 0709 (montage van) Kunststof gevelelementen
BRL 0101 Houten dakconstructies
BRL 1015 Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen
BRL 2314 Betonbanden
BRL 2701 Metalen gevelelementen
BRL 2804 Producten voor luchtdicht bouwen
BRL 3241 Brandwerendheid van metalen puien, ramen, deuren en luiken
BRL 9021 Houten buitenbergingen

Op regelniveau (verwijzend):
BRL 3104 Hang- en sluitwerk (regelniveau, in relatie met BRL 2701, 0801 en 0803)
BRL 4103 Geveldelen (regelniveau, in relatie met BRL 0801)
BRL 5701 Ventilatieroosters (regelniveau, in relatie met BRL 2701)
BRL 2202 Isolerend dubbelglas (in relatie met BRL 0801 en 0803)
BRL 2207 en BRL 3105 Isolerend dubbelglas (in relatie met BRL 0801)

Richtlijnen

Een KOMO-Beoordelingsrichtlijn wordt van toepassing verklaard door het aanzetten van één keuzetekst op de eerste regel van de specificatie. Weer andere richtlijnen kunnen van toepassing zijn op regelniveau. Dat is vooral het geval als de hoofd-Beoordelingsrichtlijn zelf verwijst naar andere richtlijnen.

Op regelniveau zijn er toelichtende opmerkingen over de in te vullen waarden, die te maken hebben met de grenswaarden zoals genoemd in de hoofd-beoordelingsrichtlijn. Verder zijn weblinks op regelniveau aangebracht, de beschikbaarheid daarvan verschilt per softwarehuis.

Het is ook mogelijk om zelf de laatste versie van de BRL op te zoeken.


Gewenningsperiode

Niet alle verwijzende richtlijnen in de Beoordelingsrichtlijn worden nu opgenomen, hier gaat een gewenningsperiode aan vooraf. Anders dan in de STABU-catalogusversies vormt dit verwijzende stelsel van (beoordelings)richtlijnen geleidelijk een secundair netwerk binnen de STABU-systematiek. Via de weblinks is het plan deze onderling te verbinden en digitaal te ontsluiten via een samenwerkingsportaal met KOMO.

Eerstelijns niveau

Ten opzichte van het uitgangsniveau kunt u ervoor kiezen om de in de STABU specificatie vermelde richtlijnen van toepassing te verklaren. Dit doet u dan om kwalitatieve redenen. In dat geval vraagt u uit op basis van beschikbaarheid van certificaten, op producten of bedrijven. De in de specificaties vermelde richtlijnen bevinden zich dan op het eerstelijns niveau.

Tweedelijns niveau

In de meeste vermelde beoordelingsrichtlijnen wordt verder doorverwezen naar andere richtlijnen of vice versa (“lijst van vermelde documenten”) die dan óók van toepassing zijn. Dit tweedelijns niveau vraagt van u een gewogen keuze.
Als voorbeeld de BRL 2701 “Metalen gevelelementen” die zijn afgestemd op de VMRG kwaliteitseisen en adviezen: VMRG richtlijnen zijn niet technisch verwerkt in de STABU systematiek, maar kunnen in bepalingen wel een belangrijke rol spelen. Als de BRL 2701 van toepassing is op uw project kan het een overweging zijn om (onderdelen van) deze verwezen VMRG richtlijnen en adviezen expliciet te benoemen, en/of als bijlage bij uw bestekboek op te nemen, en/of eventuele administratieve gevolgen formeel door te spreken en in bepalingen op te nemen.

Derdelijns en verdere niveaus

Deze verwijzingsketen gaat “derdelijns en verder” door. Vanaf het eerstelijns niveau bevindt u zich uit principe buiten de grenzen van de STABU systematiek, op het terrein van eigen invulling en deskundigheid. Het is mogelijk – en zelfs wenselijk – dat deze verwijzingsketen een gesloten cirkel vormt, waarbij richtlijnen/normen/bepalingen op hoger niveau ook al op lager niveau genoemd zijn of daardoor gedekt worden. Het is ook mogelijk dat er open einden of eilandjes zijn.

De komende maanden komen opnieuw KOMO-beoordelingsrichtlijnen in de STABU2-systematiek ter beschikking.

Delen