Consumentendossier in STABU Systematiek

03 / 06 / 2022

De verwachting is dat begin 2023 de afsprakenspecificatie voor het Consumentendossier volledig in de STABU-systematiek is opgenomen en beschikbaar is voor alle gebruikers.

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is geregeld dat de aannemer, als een bouwproject is afgerond, een set aan informatie over wat er gebouwd is,  aanlevert aan zijn opdrachtgever. Deze set aan informatie wordt het Consumentendossier genoemd.

Met een afspraakdocument, waarin opdrachtgever en aannemer de inhoud van het Consumentendossier vastleggen is tevoren duidelijk wat verwacht kan worden.

Wettelijk vereiste set informatie

Het Consumentendossier duidt dus de wettelijk vereiste set informatie aan die door de aannemer, in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, moet worden overgedragen aan de opdrachtgever. De Wkb is op 22 april deels in werking getreden voor het toetsen en toelaten van de instrumenten voor het stelsel. Op 1 januari 2023 treedt het stelsel naar verwachting zelf in werking voor bouwwerken van risicoklasse 1.

Richtlijn

Een richtlijn voor het samenstellen van een consumentendossier is de NPR 8092. Deze vrij verkrijgbare NPR 8092 bevat in bijlage B.1. een zogenaamde “kruisjeslijst” waarmee kan worden aangegeven wat voor een bepaalde categorie ten minste zal worden aangeleverd door de aannemer om aan deze NPR te voldoen. De aannemer en de opdrachtgever stellen dit dus van tevoren samen vast.

Ingevuld afspraakdocument

Het digitaliseren van deze kruisjeslijst houdt in dat deze als STABU-specificatie beschikbaar wordt en, ingevuld als afspraakdocument, in het bestek kan worden opgenomen. Vervolgens kunnen de onderdelen in de werkbeschrijvingen worden uitgewerkt/gevalideerd en kunnen er bijlagen bij het bestekboek worden toegevoegd. Op die manier kan een projectdossier worden opgesteld.

Consequenties STABU-Systematiek

Het beschikbaar stellen van zaken als een digitaal consumentendossier, door middel van de STABU-database, heeft consequenties voor de breedte van de STABU-systematiek. Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat het bouwcontract traditioneel UAV gerelateerd wordt opgesteld. De gedachte is dat ook hybride contracten opgesteld moeten kunnen worden met één STABU-database.

Daarom wordt de STABU-systematiek vanaf het 4e kwartaal uitgebreid met een Hoofdstuk 02 waarin de UAV-GC van toepassing kan worden verklaard en overeenkomstig Hoofdstuk 01, aanvullingen en afwijkingen op en invullingen van de UAV-GC  worden opgenomen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het gebruik van de systematiek waar in volgende uitgaven van STABU Insight verder wordt ingegaan.

Hoofdstuk overschrijdend

Het opstellen van een afsprakenspecificatie voor het Consumentendossier hoort tot de werkbeschrijving, maar is “hoofdstuk overschrijdend” van karakter. De inhoud verwijst naar verschillende werksoorten tegelijk. Daarom zal hoofdstuk 06 opnieuw in werking worden gesteld. Hoofdstuk 06 gaat dienen als verzamelhoofdstuk voor het aanleveren van hoofdstuk overschrijdende documenten, zoals het Consumentendossier, maar ook voor de met de UAV-GC samenhangende Vraagspecificatie.

Duurzaamheidsaspecten

Omdat duurzaamheidsaspecten nog steeds grotendeels buiten het Bouwbesluit vallen, zullen ook documenten die een circulaire economie ondersteunen toegevoegd worden, te beginnen met het Materialenpaspoort. Er kunnen onder deze 3 thema’s (Consumentendossier, Vraagspecificatie en Materialenpaspoort) meerdere varianten beschikbaar komen. En er zullen aan de kortteksten onder Hoofdstuk 06 Bouwdelen (= locatie) toegevoegd worden, maar ook verwijzingen naar variantelementen conform de NL/SfB methode.

Commentaarversie

Een commentaarversie van de Hoofdstukken 02 en 06 worden eind dit jaar aangeboden aan een beperkte groep gebruikers en implementatiepartners. Wilt u hierbij actief betrokken worden, stuur dan een e-mail naar stabu@ketenstandaard.nl

De verwachting is dat begin 2023 de afsprakenspecificatie voor het Consumentendossier volledig in de STABU-systematiek is opgenomen en beschikbaar is voor alle gebruikers.

Delen