Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

27 / 05 / 2021

Voor het werk geldende Voorwaarden bepaling 01.02.06 01 vervalt

In de STABU catalogus is sinds een aantal jaar onder ‘Voor het werk geldende Voorwaarden bepaling 01.02.06 01.‘ Energieprestatie (EPC) opgenomen. Hierin wordt onder andere bepaald dat de aannemer de bij het bestek gevoegde EP berekening dient na te leven en na schriftelijke toestemming een wijziging mag doorvoeren die gevolgen heeft voor de Energieprestatiewaarde, waarbij de aannemer een nieuwe berekening aan moet leveren.

BENG

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De EPC komt hiermee te vervallen en hiermee is bepaling 01.02.06 01. overbodig geworden. Deze bepaling zal dan ook vervallen.

Vooralsnog zien wij geen aanleiding om een nieuwe tekst in de systematiek op te nemen voor BENG aangezien de regelgeving in deze eenduidig is; een berekening van de energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie vindt plaats door een BRL 9500 detailopname gecertificeerd bedrijf met BRL 9501 geattesteerde software.

Registratie

Als er een registratie gedaan is, weet het bevoegd gezag dus dat aan alle voorwaarden vanuit de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Verder weet de ambtenaar dat de berekening valt onder de kwaliteitsborging van de BRL 9500 met interne audits en externe audits door de Certificerende Instelling. Hiermee weet de controlerend ambtenaar dat de berekening door een vakbekwame adviseur is opgesteld en steekproefsgewijs door experts wordt gecontroleerd.

Delen